Wczytuję...

proszę czekać

Informacja o plikach cookies. Level Up Games, wydawca gry Tauri World, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych, reklamowych i dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą stosować je także współpracujące z nami firmy badawcze i reklamodawcy. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. . Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Więcej na ten temat ....

Hasło:Hasło:
Zaloguj
Zapomniane hasło

Ogólne Warunki Umowy (OWU)

1. Przedmiot warunków umowy i ich zakres obowiązywania

1.1 Poniższe warunki regulują korzystanie z gry Tauri World i innych usług związanych z grą Tauri World, takich jak: opłacanie dodatkowych funkcjonalności, udział w konkursach, zdobywanie bonusów, itp, udostępnionych przez Level Up Games S.A. na jej stronach internetowych. Podczas rejestracji zawierana jest umowa z Level Up Games S.A.dotycząca gry Tauri World, do których uruchomienia konieczny jest użytkownik.

1.2 Level Up Games S.A. w ramach swoich możliwości technicznych i operacyjnych odda do dyspozycji użytkowników grę Tauri World oraz inne usługi związane z grą Tauri World, zapewniając ich dostępność przez średnio 98% dni w roku. Nie uwzględnia się w tym okresów, w których korzystanie z gry Tauri World oraz innych usług zostanie przerwane z przyczyn technicznych lub z konieczności przeprowadzania prac konserwacyjnych, za które zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy Level Up Games S.A. nie będzie ponosiła odpowiedzialności.

1.3 Tauri World oraz pozostałe usługi będą na bieżąco udoskonalane, aktualizowane i dostosowywane. w związku z tym użytkownik będzie miał możliwość uczestnictwa w najnowszej wersji gry Tauri World lub innej oferowanej usługi.

1.4 Oferowane przez Level Up Games S.A. gra Tauri World oraz inne usługi przeznaczone są wyłącznie dla celów rozrywkowych. Zabrania się wykorzystywania ich w celach związanych z działalnością zarobkową lub działalnością gospodarczą.

1.5 Użytkownik sam odpowiada za aktualność i przydatność stosowanego przez siebie sprzętu i oprogramowania.

1.6 W uzupełnieniu do niniejszych OWU obowiązują zasady określone dla gry Tauri World, jeśli takowe istnieją. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy niniejszymi OWU oraz zasadami w grze Tauri World pierwszeństwo mają ustalenia zawarte w warunkach użytkowania.

1.7 W przypadku gry Tauri World oraz innych usług użytkownik ma możliwość korzystania z usług partnerów Level Up Games S.A., z którymi zawarła ona umowy. W takim przypadku pomiędzy użytkownikiem a danym partnerem Level Up Games S.A. zostaje zawarta odrębna umowa. Użytkownik zostanie o tym poinformowany w odpowiedniej formie przed zawarciem takowej umowy.

1.8 Ustalenia różniące się od niniejszych warunków lub OWU użytkownika mają zastosowanie tylko wtedy, jeśli Level Up Games S.A. wyrazi na to wcześniej pisemnie zgodę.

2. Zawarcie umowy

2.1 Warunkiem korzystania z gry Tauri World oraz innych usług oferowanych przez Level Up Games S.A. jest rejestracja użytkownika.

2.2 Zarejestrowane mogą zostać tylko osoby fizyczne. Jako użytkownicy dopuszczane są jedynie pojedyncze osoby (użytkownikiem nie może być grupa, rodzina, partnerzy życiowi, itd.). Jeśli użytkownik jest osobą niepełnoletnią wraz z wysłaniem wniosku rejestracyjnego złoży on zapewnienie, że posiada zgodę swojego prawnego opiekuna.

2.3 Podczas rejestracji użytkownik zobowiązany jest do podania nazwy gracza. Użytkownik nie ma prawa do żądania przydzielenia mu określonej nazwy użytkownika. Nazwa użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich i norm obyczajowych. Jako nazwy gracza nie można podawać także adresów e-mail ani adresów stron internetowych. Użytkownik odpowiada za to, że informacje podane przez niego Level Up Games S.A. podczas rejestracji są pełne i prawdziwe.

2.4 Rejestracja odbywa się osobiście. Zgłoszenie za pośrednictwem osób trzecich, zwłaszcza takich, które dokonują rejestracji poszczególnych użytkowników w związku z pracą wykonywaną na rzecz różnych firm teleserwisowych (serwisy zgłoszeniowe lub rejestracyjne) jest zabronione.

2.5 Przyjęcie wniosku rejestracyjnego odbywa się na stronie www.tauriworld.pl dla wersji polskiej automatycznie. Level Up Games S.A. przyłącza użytkownika i uruchamia jego konto gracza z chwilą zaakceptowania i wysłania formularza z danymi rejestracyjnymi. Wraz z przyłączeniem użytkownika i jego aktywacją pomiędzy nim a Level Up Games S.A. zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa użytkowania, obowiązująca w oparciu o niniejsze warunki. w uzasadnionych przypadkach, wynikłych z przyczyn technicznych, procedura rejestracyjna może się różnić od opisanej, o czym użytkownik zostanie poinformowany w odpowiedniej formie.

2.6 Po dokonaniu rejestracji użytkownik zakłada konto użytkownika („user account“), którym sam może administrować.

2.7 Konta użytkownika („user account“) nie można przenosić na osoby trzecie bez wyraźnej zgody Level Up Games S.A.

2.8 Nie istnieją roszczenia z tytułu rejestracji i aktywacji. w „jednym świecie” gry Tauri World użytkownik Tauri World może zarejestrować się tylko jeden raz. Jeśli użytkownik zarejestrował się już na danym świecie, w trakcie trwania rozgrywki nie może dokonywać kolejnych rejestracji, wprowadzając inne lub zmienione dane osobowe.

3. Pouczenie dotyczące odwołania /wycofania deklaracji

Prawo do odwołania/wycofania deklaracji
Istnieje możliwość odwołania swojej deklaracji dotyczącej zawarcia umowy w terminie dwóch tygodni bez konieczności podawania przyczyny. Odwołanie deklaracji wymaga formy pisemnej lub może być przekazane faksem lub e-mailem. Termin przewidziany na odwołanie rozpoczyna się od momentu otrzymania niniejszego pouczenia na piśmie, faksem lub e-mailem jednak nie przez dniem zawarcia umowy. Aby dotrzymać terminu przewidzianego na odwołanie deklaracji wystarczy przesłać je w ustalonym terminie. Odwołanie złożonej deklaracji należy skierować na adres: Level Up Games S.A., ul. Sarmacka 14C lok. 3, 02-972 Warszawa).

Skutki odwołania/wycofania deklaracji
W przypadku skutecznego wycofania/odwołania deklaracji strony zwrócą sobie nawzajem otrzymane świadczenia oraz ewentualne korzyści (np. odsetki). Jeśli nie będzie możliwy zwrot całości lub części otrzymanego świadczenia, zwrotowi podlega wartość ww. świadczenia. Zobowiązania z tytułu zwrotu płatności podlegają realizacji w ciągu 30 dni kalendarzowych.

Uwagi specjalne
Prawo do odwołania/wycofania złożonej deklaracji wygaśnie wcześniej, jeśli Level Up Games S.A. za zgodą potencjalnego użytkownika, przystąpi do realizacji usługi przed upływem terminu wycofania lub jeśli sam potencjalny użytkownik zleci przystąpienie do realizacji.

4. Ogólne obowiązki użytkownika

4.1 Dane użytkownika
Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Level Up Games S.A. o wszelkich zmianach danych i informacji, które podał podczas rejestracji. Dotyczy to zwłaszcza zmian adresu e–mail, o ile został on podany przez użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany, na prośbę Level Up Games S.A. potwierdzić prawdziwość podanych przez niego danych.

4.2 Dane wprowadzane przy logowaniu, hasła

4.2.1 Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania w poufności wszystkich swoich danych wprowadzanych przy logowaniu, haseł i kluczy dostępu. Dane dotyczące logowania użytkownik może wprowadzać wyłącznie na stronie Tauri World oraz stronie forum.

4.2.2 Pod pojęciem „Dane dotyczące logowania“ czy „Hasła i klucze dostępu“ rozumie się wszystkie szeregi liter i/lub znaków i/lub szeregi liczb, które są używane przy autoryzacji użytkownika i wykluczają dostęp nieupoważnionych osób trzecich. Hasło nie powinno być takie samo jak nazwa gracza i oraz powinno zawierać kombinację cyfr i liter.

4.2.3 Użytkownik jest zobowiązany chronić swoje dane dotyczące logowania, hasła i klucze dostępu przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich.

4.2.4 W wypadku, gdyby użytkownik miał powód by przypuszczać, że nieupoważnione osoby trzecie zdobyły lub mogły zdobyć dostęp do wymienionych danych dostępu, poinformuje on o tym niezwłocznie Level Up Games S.A., zmieniając swoje dane dostępu lub zlecając ich zmianę Level Up Games S.A. W takim przypadku lub w przypadku zaistnienia podejrzenia niewłaściwego wykorzystania danych Level Up Games S.A. ma ponadto prawo do przejściowego zablokowania dostępu danego użytkownika. Użytkownik uzyska dostęp po ustaniu podejrzenia niewłaściwego wykorzystanie danych.

4.2.5 W żadnym wypadku użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z danych dostępu innego gracza, chyba że reguły danej gry przewidują wyjątki.

4.3 Korzystanie ze stron internetowych firmy Level Up Games S.A. oraz z ich treści

4.3.1 Strony internetowe Level Up Games S.A. zawierają wszelkiego rodzaju treści, chroniące prawa do marki, prawa autorskie oraz inne prawa Level Up Games S.A. i osób trzecich. Jeśli nie zezwalają na to niniejsze warunki użytkowania, użytkownik nie ma prawa do przetwarzania, powielania, rozpowszechniania, publicznego odtwarzania, wykorzystywania na potrzeby reklamy, czy też takiego użycia stron internetowych Level Up Games S.A. lub treści, czy tekstów zamieszczonych na tych stronach, które byłoby niezgodne z ustalonym w umowie celem. Zezwala się wyłącznie na powielanie uwarunkowane technicznie w związku z wyszukiwaniem dla celów prywatnych. Nie wolno zmieniać, ograniczać ani usuwać uwag dotyczących praw autorskich oraz nazw marek.

4.3.2 Pod pojęciem „Treści” rozumie się wszelkie dane, zdjęcia, teksty, grafiki, utwory muzyczne, tony, szeregi tonów, nagrania wideo, programy, kody do oprogramowania oraz inne informacje, które Level Up Games S.A. udostępnia na swoich stronach internetowych. Pod pojęciem „Treści” rozumie się zwłaszcza wszelkie oferty usług udostępnionych do ściągnięcia.

4.3.3 Użytkownik zobowiązuje się zaniechać podejmowania wszelkich środków, które zakłócałyby lub zagrażałyby funkcjonowaniu stron internetowych Level Up Games S.A. lub poszczególnych udostępnionych tam usług. Zobowiązuje się także nie sięgać po dane, do korzystania z których nie jest upoważniony. Ściągnięcie udostępnionych danych może nastąpić jedynie w taki sposób, który dla innych użytkowników nie spowoduje pogorszenia korzystania ze stron internetowych i zawartych na nich treści. Zabrania się wysyłania danych lub oprogramowania, które mogłyby wywierać wpływ na sprzęt lub oprogramowanie odbiorców.

4.3.4 Każde wykorzystanie stron internetowych Level Up Games S.A. w celach komercyjnych, zwłaszcza reklamowych wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Level Up Games S.A.

4.3.5 Zabrania się korzystania ze stron internetowych Level Up Games S.A. z pośrednictwem serwerów anonimizujących, ukrywających prawdziwy adres IP użytkownika.

4.4 Linki
Zezwala się na umieszczanie linków na stronach internetowych Level Up Games S.A., jeśli służą one wyłacznie jako odsyłacze (hiperłącza, łącza hipertekstowe, odnośniki) do innych stron www. Level Up Games S.A. zastrzega sobie prawo do cofnięcia tego zezwolenia. Zabrania się jednak umieszczania lub prezentowania stron internetowych lub ich treści w ramkach za pomocą hiperłącza.

4.5 Korzystanie z oprogramowania dla użytkownika
Level Up Games S.A. przyznaje użytkownikowi – w odniesieniu do ofert gry, do korzystania z których konieczne jest uprzednie zainstalowanie oprogramowania – obowiązujące przez okres obowiązywania rejestracji w Level Up Games S.A. niewyłączne (zwykłe) prawo do instalowania i użytkowania oprogramowania przez użytkownika. Zezwala się użytkownikowi na powielanie oprogramowania tylko w zakresie zgodnego z umową użytkowania. Każda forma wykorzystywania oprogramowania dla celów komercyjnych jest zabroniona. Wprowadzanie zmian w oprogramowaniu dla użytkowników oraz przetwarzanie powierzonych kodów programowych na inne formy (dekompilacja) oraz pozostałe sposoby pozyskiwania różnych etapów oprogramowania (reverse-engineering) są zabronione, o ile nie zezwala na nie obowiązujące prawo.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji Level Up Games. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. Użytkownik może w każdej chwili zabronić umieszczania plików cookies i usunąć istniejące. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w instrukcji użytkownika dostarczonym przez producenta przeglądarki.

5. Specjalne warunki korzystania z gry Tauri World

5.1 Użytkownik może uczestniczyć na danym świecie korzystając tylko z jednego konta gry, chyba że reguły gry przewidują wyjątki. Korzystanie z kilku kont użytkowników jest zabronione. Level Up Games S.A., w sytuacji przedstawionej powyżej, może w dowolnym czasie wykluczyć lub zablokować tego rodzaju użytkowników (ang: multi user, pl: multi konta) korzystających jednocześnie z kilku kont.

5.2 Zabrania się użytkownikowi podejmowania wszelkich działań manipulacyjnych w odniesieniu do gry. w szczególności nie ma on prawa do stosowania środków, mechanizmów lub oprogramowania, które mogłyby zakłócać funkcjonowanie i przebieg gry. Użytkownik nie może podejmować środków skutkujących nadmiernym lub przekraczającym możliwości techniczne obciążeniem. Zabrania się użytkownikowi blokowania, zastępowania czy modyfikowania treści wygenerowanych przez prowadzących grę, jak również podejmowania wszelkich innych działań zakłócających jej przebieg.

5.3 Użytkownikowi zabrania się ponadto, otwierania Tauri World (włącznie z poszczególnymi stronami) za pomocą innych programów niż przeglądarka internetowa lub specjalne udostępnione mu oprogramowanie. Odnosi się to w szczególności do tzw. „bots” (inaczej botów – czyli programów, które automatycznie zmieniają, dodają treść lub tworzą nowe strony) oraz innych „tools”, które zastąpiłyby lub uzupełniłyby interfejs internetowy. Zakazane są także skrypty (języki programowania służące m.in. do sterowania różnymi procesami poprzez przeglądarkę, w tym zapamiętywania i przetwarzania wprowadzonych danych) i całkowicie lub częściowo zautomatyzowane programy, zapewniające użytkownikowi przewagę nad innymi graczami. Jeśli chodzi o procesy zautomatyzowane, zaliczają się tu także funkcje automatycznego odświeżania (auto refresh) oraz inne, zintegrowane mechanizmy przeglądarki internetowej.

5.4 Użytkownikowi nie wolno w żadnym wypadku:

a) tworzyć lub stosować tzw. triki, modyfikacje i/lub programy łamiące zabezpieczenia, jak również żadnego innego oprogramowania opracowanego przez osoby trzecie, zmieniającego wynik gry,
b) używać oprogramowania, umożliwiającego „datamining” lub takiego, które w inny sposób przechwytuje i gromadzi informacje pozostające w związku z grą,
c) wykorzystywać wirtualnych przedmiotów: bonusów, jednostek, czy też waluty gry tzw. „kasy gildii” itp. używanych w grze, poza owymi rozgrywkami, poprzez ich kupno, sprzedaż lub zamianę opłacaną „prawdziwymi” pieniędzmi.

Dotyczy to także wszelkich obejść, działań o podobnym charakterze oraz aktywności, której skutki są takie same jak w przypadku postępowania objętego zakazem.

5.5 Zabrania się stosowania środków ukrywających reklamę. Nie ma przy tym znaczenia, czy reklama zostanie zasłonięta celowo, czy też nie może być wyświetlana generalnie np. poprzez stosowanie tzw. pop-up-blockera , przeglądarek tekstowych itp.

5.6 Logowanie może odbywać się wyłącznie na stronie startowej gry. Zabrania się automatycznego otwierania konta użytkownika niezależnie od tego, czy jednocześnie zostanie otwarta strona startowa czy też nie.

5.7 Wszelkie prawa do wirtualnych przedmiotów: bonusów, jednostek, waluty gildii itp. stosowanych w grze Tauri World i odpłatnie przekazanych użytkownikowi posiada wyłącznie Level Up Games S.A. lub autoryzowany partner, z którym została zawarta umowa. To samo dotyczy przedmiotów wirtualnych stworzonych przez samego użytkownika. Użytkownik udziela Level Up Games S.A. nieograniczonego, wyłącznego prawa do korzystania z takich utworzonych samodzielnie wirtualnych przedmiotów i bez ograniczeń co do obszaru obowiązywania, okresu oraz treści. Prawo to obejmuje w szczególności uprawnienia do powielania, rozpowszechniania i przetwarzania. Użytkownik uzyskuje w odniesieniu do przedmiotów wirtualnych jedynie niewyłączne, obowiązujące przez okres umowy prawo do korzystania z nich.

6. Szczególne warunki korzystania z możliwości komunikacyjnych (zwłaszcza z forum dyskusyjnego, czatu czy też wewnętrznego forum sojuszu) na stronach internetowych Level Up Games S.A.

6.1 Level Up Games S.A. może udostępnić użytkownikowi różne możliwości komunikacyjne (zwłaszcza fora dyskusyjne, czaty, blogi, wewnętrzne fora, księgi gości i tym podobne), które może on wykorzystywać do zamieszczania własnych treści i wpisów na stronach internetowych firmy. Użytkownik może z nich korzystać w ramach rzeczywistej dostępności. Level Up Games S.A. udostępnia jedynie możliwości techniczne do wymiany informacji. Użytkownikowi nie przysługuje żądanie udostępnienia możliwości komunikacyjnych przez Level Up Games S.A.

6.2 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczone treści i wpisy. Zobowiązuje się nie obciążać Level Up Games S.A. roszczeniami osób trzecich. Level Up Games S.A. podkreśla, że treści umieszczane przez użytkowników nie są jej własnością. Użytkownik przyznaje jednak Level Up Games S.A. stałe, nieodwołalne i niewyłączne prawo do korzystania z umieszczonych przez niego treści i wpisów. Level Up Games S.A.nie prowadzi czynnego nadzoru nad umieszczanymi treściami, jednak ma możliwość przeprowadzania kontroli ww. treści. Użytkownik ma ponadto możliwość zgłaszania Level Up Games S.A. treści, w stosunku do których istnieje podejrzenie o niezgodność z obowiązującym prawem. Level Up Games S.A. podejmie w tym zakresie odpowiednie działania dokonując zarazem edycji zgłoszonych treści lub usuwając je.

6.3 Zabrania się użytkownikowi umieszczania lub rozpowszechniania na stronach internetowych Level Up Games S.A. a zwłaszcza w ramach udostępnionych możliwości komunikacyjnych, treści, które:

6.4 Wymienianie nazw stron internetowych, firm czy produktów nie jest dozwolone, w szczególności gdy służy to celom reklamowym.

6.5 Wszyscy korzystający z możliwości komunikacyjnych udostępnionych na stronach internetowych Level Up Games S.A. są zobowiązani do doboru akceptowanego słownictwa. Obelgi i ataki na osoby w ubliżający im sposób są zabronione.

6.6 Niezależnie od innych uprawnień wynikających z niniejszych warunków użytkowania Level Up Games S.A. ma prawo do zmieniania lub częściowego bądź całkowitego usuwania treści i wpisów, naruszających wymienione zasady. Level Up Games S.A. przysługuje ponadto prawo, by całkowicie lub czasowo zablokować dostęp do gry Tauri World lub forum oraz do innych usług, użytkownikom, którzy naruszają wymienione zasady.

7. Skutki niewypełnienia obowiązków nałożonych na użytkownika Tauri World

7.1 Level Up Games S.A. nie odpowiada za straty, wynikające z naruszenia obowiązków opisanych w OWU, za które odpowiedzialność ponosi użytkownik.

7.2 Niezależnie od innych kwestii regulowanych przez obowiązujące prawo lub umowę Level Up Games S.A. ma prawo podjąć następujące środki, w przypadku, gdy użytkownik w sposób zawiniony narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, niniejsze warunki użytkowania lub inne stosowane ustalenia uzupełniające i zasady gry:

a) zmienianie lub kasowanie treści,
b) ostrzeżenie użytkownika,
c) opublikowanie informacji o niewłaściwym postępowaniu w grze Tauri World z ujawnieniem nazwy użytkownika,
d) czasowe lub stałe zablokowanie dostępu użytkownika do Tauri World i treści zamieszczonych na stronach internetowych Level Up Games S.A.,
e) wykluczenie użytkownika,
f) wydanie decyzji o czasowym lub stałym zakazie wirtualnego dostępu do stron Level Up Games S.A. w przypadkach naruszenia punktu 6, lub
g) rozwiązanie umowy o korzystanie z usług bez zachowania terminu wypowiedzenia.

7.3 Użytkownik, którego dostęp do gry został zablokowany lub został z gry wykluczony, nie może zarejestrować się ponownie bez uzyskania uprzedniej zgody Level Up Games S.A. Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie do żądania zniesienia blokady, wykluczenia, wirtualnego zakazu dostępu do stron firmy, czy środka jej usługi.

8. Opłaty za użytkowanie

8.1 Jeśli nie podano inaczej, korzystanie z gry Tauri World oraz innych usług z nią związanych jest bezpłatne.

8.2 Użytkownik może jednak nabyć odpłatnie dodatkowe usługi i właściwości w ramach gry Tauri World. Zostanie on indywidualnie poinformowany o rodzaju odpłatnej właściwości, zwłaszcza o jej funkcjach, ewentualnie o okresie w jakim dana właściwość będzie dostępna, o opłacie oraz o dostępnych sposobach płatności za dodatkowe opcje w grze.

8.3 Jeśli opłatną właściwość chciałby nabyć nieletni użytkownik, wymagana jest pisemna zgoda wyrażona przez prawnego opiekuna o przekazaniu środków za odpłatną właściwość lub informacja że środki te zostały nieletniemu użytkownikowi przekazane do dowolnego wykorzystania.

8.4 Ustalone opłaty stają się wymagane wraz z zawarciem umowy. Pobranie opłaty odbywa się z reguły za pośrednictwem instytucji płatniczej, której wydano odpowiednie zlecenie, przy czym transakcja taka może być realizowana z kilkudniowym wyprzedzeniem, aby uniknąć zbędnych przerw w korzystaniu z gry Tauri World oraz innych usług. w szczególnych sytuacjach oprócz niniejszych warunków umowy obowiązują również Ogólne Warunki Umowy wymagane przez upoważnioną instytucję płatniczą.

8.5 Użytkownik zapewnia, że wszystkie informacje podane w ramach transakcji zapłaty/opłaty (zwłaszcza dane dotyczące konta bankowego, numer karty kredytowej itd.) są pełne i prawdziwe.

8.6 Możliwości dokonania zapłaty/opłaty różnią się w zależności od kraju wykonywania płatności oraz dostępnych na rynku technicznych możliwości płatniczych. Level Up Games S.A. zastrzega sobie możliwość zmian form zapłaty.

8.7 Level Up Games S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości oraz rodzaju opłat za opcje w ramach Tauri World (włącznie z walutami wirtualnymi). Obejmuje to także jej prawo odnoszące się do zakupów i sprzedaży opcji gry w przyszłości dotyczące obniżania lub podwyższania opłat.

8.8 W przypadku opóźnienia w płatności będą naliczone odsetki ustawowe. Level Up Games S.A. ma ponadto prawo do zablokowania konta użytkownika, żądania odszkodowania za dalsze straty oraz wstrzymania świadczenia usług.

8.9 Wszelkie reklamacje dotyczące płatności należy kierować do Level Up Games S.A., ul. Sarmacka 14C/3, 02-972 Warszawa, Polska

9. Ograniczenie odpowiedzialności

9.1 Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za umyślne naruszenie praw osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się do zapłacenia Level Up Games S.A. odszkodowania za wszelkie straty poniesione przez Level Up Games S.A. na skutek niewypełniania przez użytkownika obowiązków wynikających z niniejszych warunków użytkowania. Użytkownik nie będzie obciążał Level Up Games S.A. żadnymi osobistymi roszczeniami innych użytkowników lub osoby trzecie z powodu naruszenia praw tych osób poprzez treści zamieszczone przez użytkownika lub na skutek naruszenia innych obowiązków związanych z uczestnictwem w grze Tauri World i innych powiązanych z nią usługach, o których wyżej mowa. Użytkownik pokryje przy tym wszelkie koszty ochrony prawnej poniesione w tym zakresie przez Level Up Games S.A. wraz z wszelkimi kosztami sądowymi oraz procesowymi. Nie obowiązuje to w przypadku, gdy użytkownik nie odpowiada za naruszenie prawa.

9.2 Niezależnie od przyczyny prawnej, którą może być naruszenie obowiązków ustalonych w umowie lub niedozwolone działanie, odpowiedzialność Level Up Games S.A., określana jest ostatecznie następującymi zasadami:

9.2.1 Jeśli Level Up Games S.A. bezpłatnie świadczy usługę, która jest podstawą roszczenia z tytułu odpowiedzialności, odpowiada ona tylko za działanie umyślne i rażące zaniedbanie.

9.2.2 W przypadku usług świadczonych odpłatnie oraz szkód na osobach Level Up Games S.A.odpowiada w sposób nieograniczony za działanie umyślne oraz rażące zaniedbanie. W przypadku naruszenia istotnego obowiązku umownego odpowiedzialność ogranicza się do strat typowych, z których powstaniem Level Up Games S.A. musiała się liczyć w chwili zawierania umowy na podstawie znanych wówczas okoliczności. „Istotne obowiązki umowne” w wyżej wymienionym rozumieniu to takie obowiązki, które umożliwiają należytą realizację umowy i osiągnięcie jej celu. Ich wypełnianie stanowi podstawę zaufania użytkownika.

9.2.3 Level Up Games S.A. nie ponosi odpowiedzialności za awarie w obrębie sieci internetowej.

9.2.4 Level Up Games S.A. w sytuacji określonej w pkt 9.2.3 odpowiada za utratę danych tylko wtedy, gdyby utraty takiej nie można było uniknąć poprzez podjęcie odpowiednich środków zabezpieczających dane przez użytkownika.

9.2.5 Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w pkt 9.2.4 nie obowiązują w przypadku, gdy Level Up Games S.A. udzieli na nie gwarancji, a także w przypadku umyślnego działania przez użytkownika oraz w przypadku szkód związanych z narażeniem życia, uszczerbkiem na zdrowiu i ciele oraz w przypadku naruszenia obowiązującego prawa.

10. Okres obowiązywania umowy; kasowanie kont użytkowników

10.1 Jeśli w grze Tauri World lub w danej usłudze dotyczącej Tauri World nie postanowiono inaczej, umowa o korzystanie z gry Tauri World oraz usług dotyczących gry Tauri World zostaje zawarta na czas nieokreślony. Okres umowy rozpoczyna się wraz z aktywacją uczestnika przez Level Up Games S.A.

10.2 Obie strony umowy mogą w dowolnym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, o ile nie ustalono określonego czasu jej obowiązywania. Jeśli umowa zostałaby zawarta na czas określony, można ją wypowiedzieć przed upływem terminu jej obowiązywania. Jeśli nie zostanie złożone wypowiedzenie, dana umowa na czas określony ulega automatycznemu przedłużeniu o okres ustalony pierwotnie.

10.3 Każda ze stron umowy ma prawo do rozwiązania umowy z ważnej przyczyny bez zachowania terminu wypowiedzenia. Ważna przyczyna zachodzi w szczególności, gdy:

a) użytkownik spóźnia się z uiszczaniem opłat i ich nie reguluje pomimo wezwań do uiszczenia wymaganych opłat,
b) występują zachowania, które w istotny sposób negatywnie wpływają na wynik gry innych uczestników,
c) stosowane są tzw. triki, modyfikacje i/lub programy łamiące zabezpieczenia jak również wszelkie inne formy oprogramowania, narzędzi lub skryptów, które zmieniają wynik lub mechanizm gry Tauri World,
d) z konta użytkownika korzystają osoby trzecie, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w pkt 5.1 OWU,
e) użytkownik gra, korzystając z konta osoby trzeciej lub wykorzystuje kilka kont na jednym świecie Tauri World, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w pkt 5.1 OWU,
f) użytkownik wykorzystuje wirtualne przedmioty używane w Tauri World poza nią, próbując je kupować, sprzedawać lub zamieniać za opłatą realizowaną w „prawdziwym” pieniądzu lub
g) użytkownik w sposób zawiniony narusza obowiązujące przepisy prawa, niniejsze warunki użytkowania, ustalenia dodatkowe i/lub zasady gry.

10.4 Każde wypowiedzenie wymaga formy pisemnej. Wypowiedzenia przesłane e-mailem wymaga potwierdzenia drogą pisemną.

10.5 W uzasadnionych sytuacjach (np. dłuższej nieaktywności) Level Up Games S.A. ma prawo do wykasowania konta użytkownika. Level Up Games S.A. ma możliwość według własnego uznania, kasować konta użytkowników wraz z upływem terminu zawartej z nimi umowy.

11. Ochrona danych

11.1 Dane osobowe użytkownika będą pobierane, przetwarzane lub wykorzystywane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę bądź następuje to zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych.

12. Stosowane prawo, właściwość sądu

12.1 Obowiązuje prawo Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

12.2 Jeśli użytkownik ze względu na miejsce zamieszkania nie podlega właściwości sądu polskiego sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Level Up Games S.A. Level Up Games S.A. przysługuje ponadto prawo do składania pozwów także w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania użytkownika.

13. Zmiany niniejszych warunków użytkowania, pozostałe informacje, komunikacja, klauzula salwatoriańska

13.1 Level Up Games S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach użytkowania. Podczas logowania do Tauri World użytkownicy będą informowani o zmienionych warunkach w terminie najpóźniej co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Level Up Games S.A. zastrzega sobie możliwość przesyłania użytkownikom e-mailem zmienionych warunków OWU lub informowania użytkowników o możliwości zapoznania się z treścią zmian na stronach internetowych Level Up Games S.A. Użytkownik deklaruje swoją akceptację zmienionych warunków użytkowania poprzez ponowne zalogowanie się w grze Tauri World, po wejściu w życie zmian OWU. Level Up Games S.A. poinformuje użytkowników o terminie wprowadzenia zmian, prawie odstąpienia od umowy oraz skutkach prawnych ich przyjęcia.

13.2 Użytkownik ma prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na innego użytkownika tylko po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Level Up Games S.A.

13.3 Użytkownikowi przysługuje prawo do kompensaty tylko wtedy, gdy jego roszczenie zostało prawomocnie stwierdzone, uznane przez Level Up Games S.A. lub jest bezsprzeczne. z prawa do wstrzymania zapłaty użytkownik może skorzystać tylko wtedy, jeśli dotyczy ono roszczeń wynikających z tej umowy.

13.4 Jeśli w niniejszych warunkach użytkowania nie ustalono inaczej komunikacja miedzy stronami będzie odbywała się drogą e-mailową. Użytkownik zapewni, by adres e-mail, o ile był podany przez niego podczas rejestracji, był regularnie sprawdzany pod kątem wiadomości otrzymywanych od Level Up Games S.A. Użytkownik zwracając się do Level Up Games S.A. podaje właściwe konto użytkownika.

13.5 Każda zmiana i/lub uchylenie któregoś z podanych warunków użytkowania wymaga formy pisemnej. Obowiązuje to także w odniesieniu do zmian i/lub uchylenia wymogu formy pisemnej.

13.6 Jeśli poszczególne ustalenia niniejszych OWU stałyby się lub byłyby nieskuteczne i/lub pozostały w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa, nie wpłynie to na pozostałe warunki użytkowania. Zasady (uprawnienia i obowiązki) nieokreślone w OWU, bądź postanowienia OWU niezgodne obowiązującymi przepisami prawa zostaną przez Level Up Games S.A. odpowiednio uregulowane i wprowadzone do OWU.

Level Up Games S.A.

E-mail: tauri-admin@tauriworld.com

108 West 13th St,
19801 Wilmington, Delaware,
United States

201 S. Biscayne Blvd.
28th Fl
Miami, FL 33131
United States
Phone: +1 (786) 431 21-81
Phone: +1 (786) 431 21-93
Phone/Fax: +1 (786) 431 21-94

237 Knightsbridge
Westminster
London SW7 1
United Kingdom
Phone: +44 20 7183 3260

Svetsarvägen 15
171 41 Solna
Sweden
Phone: +46 8 517 209 66

Sarmacka 14c/3
02972 Warsaw
Poland
Phone: +48 222 570 750
Fax: +48 222 570 752