Walka

Tauripedia

W Tauri World ataku możemy dokonać w dwojaki sposób:

 • Stworzenie floty, wybranie docelowych koordynatów i wysłanie floty na misję Atakuj
 • Stworzenie floty z Latającą Fortecą, wybranie docelowych koordynatów i wysłanie tej floty z misją Atakuj platformę


Latająca forteca wraz z flotą, może również zostać wysłana z misją Atakuj - wówczas zachowuje się podobnie jak inne jednostki, tzn. uczestniczy w poszczególnych turach walki i wnosi w nie swój bardzo duży potencjał. Wysłanie floty bez latającej fortecy z misją Atakuj platformę w żadnym wypadku nie spowoduje zniszczenia platformy.

Walka w Tauri World posiada dwie fazy:

 • działania prowadzone w powietrzu (max. 6 tur walki powietrznej)
 • Działania prowadzone na lądzie (również max. 6 tur walki lądowej)

Wszystkie floty stacjonujące i wspierające w danym miejscu liczą się razem jako flota broniąca tego miejsca. Atakujący jednakże nie mogą połączyć swoich flot w jedną. Podczas trwającej walki, kolejni atakujący nie mogą się do niej przyłączyć - floty wysłane z atakiem, po napotkaniu toczącej się walki w docelowym miejscu, automatycznie zawracają.

Podczas fazy walki powietrznej, Statki agresora ścierają się ze Statki obrońcy, chronionymi do pewnego stopnia przez budynek Osłonę aktywną na wyspie (jeśli jest on aktywny na wyspie) i wspomaganymi przez Systemy Obronne typu ziemia-powietrze. Jeśli wszystkie statki atakującego zostaną zniszczone, rozpoczyna się tura walki lądowej.


Podczas niej, po stronie atakującego walczą jego Jednostki Lądowe (przywiezione transportowcami). Po stronie obrońcy walczą jego Jednostki Lądowe oraz Systemy Obronne zdolne do atakowania celów naziemnych.

Pamiętaj - aby wygrać walkę i móc zrabować surowce przeciwnika potrzebujesz jednostek lądowych w swojej atakującej flocie. Aby móc je załadować do floty, musisz mieć w niej statki transportowe.

Ogólne zasady algorytmu walki:

 • Jeśli atakujący utraci ponad 80% łącznej liczby swoich statków, jakie posiadała na początku walki, przegrywa on walkę i wycofuje się z niej, chyba że realizował misję ’Atakuj platformę’, w takim przypadku walka jest kontynuowana. Jeśli obrońca traci w pewnym momencie walki 80% swoich statków, walka powietrzna dobiega końca i rozpoczyna się faza walki lądowej.
 • Jeśli mniej niż 80% latających jednostek obrońcy są zniszczone w ciągu rund walki powietrznej (maksymalnie 6 rund), obrońca wygrywa walkę. Atakujący wycofuje się.
 • Jeśli atakujący nie posiada co najmniej 1 transportu z jednostkami lądowymi na początku fazy walki lądowej, przegrywa walkę i wycofuje się.
 • Jeśli wszystkie lądowe jednostki przeciwnika są zniszczone - walka się kończy porażką przeciwnika.
 • Jeśli wszystkie lądowe jednostki obrońcy zostaną zniszczone, atakujący wygrywa walkę.
 • Agresor po odniesionym zwycięstwie grabi tyle surowców, ile wynoszą zdolności załadunkowe jego floty, z uwzględnieniem ograniczenia jakie nanosi skarbiec - zasób magazynu, którego nie można splądrować.


Wpływ na przebieg wojny posiadają również posiadane przez gracza technologie (wpływają na parametry ataku, obrony i pancerza jednostek), bohaterowie, admiralicja oraz losowy czynnik stwa, uwzględniany przy każdej ze stron.


Na końcu każdej rundy walki obliczany jest jej rezultat. Suma Ataku wojska biorącego udział w turze walki po stronie jednego gracza jest obniżana przez sumę Obrony wojsk biorących udział w walce po stronie jego przeciwnika. Pozostała liczba (symbolizująca uszkodzenia) jest dzielona pomiędzy jednostki przeciwnika. Jeśli uszkodzenia przypadające na jeednostkę są większe lub równe jej Pancerzowi, jednostka zostaje zniszczona. Jeśli szkodzenia są mniejsze od jej Pancerza, jednostka jest uszkodzona (jej Pancerz jest zmniejszany o otrzymane uszkodzenia) do końca rundy. Po zakończeniu rundy jednostka ’leczy się’ do pełnej wartości Pancerza. Wyjątkiem jest tu Latająca Forteca.


Większość jednostek posiada bonus do niszczenia innych jednostek. Jeśli jednostka z bonusem przetrwa turę walki, na jej końcu dodatkowo niszczy przeciwnikowi opisaną w bonusie liczbę i typ jednostek, jeśli takie jednostki istnieją we flocie przeciwnika. Przykładowo, jeśli dany statek posiada bonus: Raider x3, oznacza to że każdy taki statek zniszczy 3 wrogie Raidery na końcu tury walki.


Podczas trwania walki gracz (zarówno agresor, jak i obrońca) może wysłać wsparcie dla wyłącznie swoich jednostek prowadzących potyczkę. Wsparcie to zostanie uwzględnione podczas przejścia do kolejnej tury walki (następuje aktualizacja liczebności jednostek oraz aktualizacja wypadkowych dla gracza parametrów ataku,obrony,pancerza, jak również uwzględnienie bohaterów). Gracze, będący w tym samym sojuszu mogą wysyłać między sobą floty z misją ’Wspieraj’. Jednostki ze wszystkich wspierających dane miejsce flot są liczone jako jedna flota na wypadek ataku na to miejsce.


Jeśli Latająca Forteca znajdujes się w atakującej flocie wysłanej z misją Atakuj platformę, możliwe są następujące scenariusze:

 • zniszczeniem platformy wraz z budynkami, które się na niej znajdują
 • utrata wszystkie modułów Super działa, przy zachowaniu fortecy
 • utratą fortecy wraz z całą flotą atakującą, w skutek eksplozji po nieudanym strzale

Skuteczność udanego strzału działa jednostki ’Latająca forteca’ jest zależna od liczby modułów Super działo zamontowanych w Latającej Fortecy.


Agresor jest w stanie w każdej chwili wycofać się z prowadzonego ataku poprzez użycie przycisku ’Zawróć’.


W wyniku prowadzenia walk, w okolicach miejsc, gdzie były prowadzone walki powstają szczątki. Szczątki są określonymi zasobami podstawowych surowców: drewna, metalu, kryształu oraz energii. Są one widoczne na mapie głównej jako ’czarne kropki’ przy wyspie, w okolicach której się znajdują. Aby gracz mógł pozyskać z pól zniszczeń surowce musi utworzyć flotę, składającej się ze statku Zbieracz. Następnie należy utworzoną w ten sposób flotę wysłać na koordynaty zawierające szczątki z misją ’Zbieraj szczątki’. Wysłana flota osiąga w określonym czasie wytyczne pola zniszczeń, po czym zaczyna zbierać znajdujące się tam surowce - proces trwa przez jakiś czas. Po tym jak zakończy się zbieranie surowców zbieracz wraca na wyspę, z której został wysłany, a surowce zostają dodane do zasobów globalnych surowców wyspy. Zbieracz może być wysłany przez agresora, obrońcę oraz przez jakiegokolwiek innego gracza nieuczestniczącego w konflikcie, natomiast podczas swojej misji zbierania surowców nie jest narażony na jakikolwiek atak.


The island icon with the debris sign - on the general map

Po każdej walce generowany jest raport, który zawiera zbiorcze zestawienie przebiegu walki oraz jej parametrów, takich jak:

 • Czas walki
 • Lokalizacja, na której doszło do konfliktu
 • Wykaz stron konfliktu
 • Jednostki, biorące udział w walce
 • Zestawienie sumy ataku, obrony, pancerza dla obu stron
 • Uwzględnienie bonusów do niszczenia jednostek
 • Bohaterowie
 • Wykaz straconych jednostek
 • Zestawienie strat po każdej z rund dla obydwu graczy
 • Zwycięska strona


Poniżej znajduje się przykładowa strona raportu:


Battle report

W powyższym raporcie należy zwrócić uwagę na:

 • Wyraźne określenie etapu walk oraz tury walki: Walka powietrzna - Tura 1
 • Klarowne odseparowanie potencjału graczy
 • Każda miniatura - ikona graficzna statku jest opisana przez parametry:
  • Ilość jednostek wskazuje liczebność poszczególnych jednostek, biorących udział w walce po zakończeniu tury. Ilość jednostek agresora wynosi 0, ponieważ podczas tej tury utracił on wszystkie swoje jednostki.
  • Straconych jednostek określa ile jednostek utracił gracz podczas rozpatrywanej tury.
  • Atak oznacza siłę ataku danej jednostki
  • Obrona pokazuje potencjał obronny jednostki.
  • Średnio zbroja wyraża uśrednioną spośród wszystkich jednostek danego typu wartość pancerza. Barwa czerwona oznacza zmniejszenie potencjału pancerza w stosunku do wartości wyjściowej.
  • Średnio stracona zbroja oznacza uśrednioną wartość ubytku pancerza jednostek danego typu.
 • Pole ochronne jest wyszczególnione w potencjale obrońcy. Jednakże ze względu,że posiada ono zdolność obronną równą 0, wnioskujemy, że nie zostało ono naładowane przed atakiem.


Uwaga! Jeśli Atakujący utracił wszystkie statki w bitwie, nie otrzyma on szczegółowego raportu, a jedynie informację, że bitwa została przegrana i wszystkie statki zostały zniszczone. Ponadto zobaczy on następujące dane:
- nazwę zniszczonej floty
- koordynaty, na których nastąpiło zniszczenie floty oraz nazwa (jeśli bitwa toczyła się przy nazwanej wyspie)
- nazwa właściciela wyspy/złoża - jeśli ta wyspa/złoże ma właściciela

Osobiste
.